• banner
 • banner
 • banner

Oferta

 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, udrażnianie instalacji kanalizacyjnej,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
 • przeglądy gazowe, usuwanie awarii, uszczelnianie,
 • przeglądy kominowe,
 • konserwacja, naprawy, awarie,
 • montaż urządzeń sanitarnych i grzewczych,
 • roboty budowlane i po instalacyjne,
 • przeglądy wentylacyjne.

 • usługi konserwacyjne c.o. dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i i osób prywatnych,
 • wymiana instalacji c.o. w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych,
 • rozprowadzanie instalacji c.o. w nowych obiektach wielorodzinnych i jednorodzinnych,
 • wymiana zaworów grzejnikowych,
 • montaż grzejników, zaworów,
 • usuwanie awarii,
 • wykonania ogrzewania podłogowego.

 • usługi konserwacyjne dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i i osób prywatnych,
 • usługi konserwacyjne wod-kan dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i i osób prywatnych,
 • wymiana instalacji wod-kan w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych,
 • rozprowadzanie instalacji wod-kan w nowych obiektach wielorodzinnych i jednorodzinnych,
 • wykonanie przyłącza do sieci,
 • demontaż i montaż liczników oraz filtrów wodnych,
 • udrożnienia kanalizacji.

 • przeglądy roczne instalacji gazowych zakończonych protokołem,
 • sprawdzanie szczelności i wystawienie protokółu.
 • montaż piecyków gazowych jedno i wielofunkcyjnych,
 • sprawdzanie szczelności instalacji gazowej,
 • montaż rur od licznika do domu,
 • podłączanie kuchenek gazowych oraz piecyków.

 • konserwacja kotłowni oraz węzłów cieplnych,
 • montaż wszelkiego rodzaju kotłów,
 • montaż bojlerów.

 • montaż wszelkiego typu urządzeń sanitarnych.

 

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówień lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjały technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonywanie zamówień;

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sposób uczciwy,  rzetelny wykonuję zlecone prace.

Serdecznie zapraszam do współpracy.